2017 in der Presse erschienen.


 Ebersberger Zeitung; 8.3.2017


 

 

 

 

 

 

 

Hallo, 10.3.2017


 

Kirchseeon Aktuell, April 2017


Ebersberger Zeitung; 20.6.2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchseeon Aktuell, August 2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchseeon Aktuell, Januar 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchseeon Aktuell, Februar 2018